Home
DierenZaken & Zo
Algemene voorwaarden
Diensten
Tarieven
Fotos dierenoppas
Fotos uitlaatservice
Links
Contact

Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Opdrachtnemer: DierenZaken & Zo.

1.2 Opdrachtgever: consument die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

1.3 Gastdier: het huisdier van de opdrachtgever, dat eigendom is van de opdrachtgever dan wel het dier dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt. 

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen en/ of uit te laten en/ of te transporteren tegen een door de opdrachtgever te betalen vergoeding.

Artikel 2- Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2. Op alle overeenkomsten alsmede op de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 3- Vergoeding

3.1 De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd zoals partijen bij overeenkomst hebben afgesproken.

3.2 De vergoeding voor de uitlaatservice dient bij vooruitbetaling door de opdrachtgever te zijn voldaan. Bij de overige diensten zal achteraf worden gefactureerd.

3.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de vergoeding te wijzigen.

3.4. In geval van wijzigingen van de vergoeding zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan tenminste 1 maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen.

Artikel 4- Onkosten

4.1 De opdrachtgever is gehouden de onkosten, die opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht moest maken, te vergoeden.

4.2 Voorzover mogelijk zal de opdrachtnemer over deze onkosten contact opnemen met de opdrachtgever voordat de opdrachtnemer de onkosten maakt.

Artikel 5- Schadevergoeding

5.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer alle niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen schade te vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht.

5.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar gastdier heeft toegebracht aan een ander dier en dient deze schade en alle onkosten die hieruit voortvloeien aan de eigenaar van het andere dier te vergoeden. Wanneer niet duidelijk is welk gastdier de veroorzaker is van de schade, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken gastdieren gedeeld.

5.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar gastdier heeft toegebracht aan derden danwel aan zaken of goederen van derden en dient deze schade en de kosten die hieruit voortvloeien, aan de derde te vergoeden.

Artikel 6- Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtnemer die de opdrachtnemer is toe te rekenen.

6.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in, aan of rond het gebouw, de woning, de schuur en dergelijke, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, dan wel voor schade aan zaken of goederen welke zich hier bevinden, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door opzet of ten gevolge van grove schuld van de opdrachtnemer.

6.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit het gebouw, de woning, de schuur en dergelijk, van waaruit de opdracht door de opdrachtnemer moet worden uitgevoerd, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij de opdrachtnemer aanwezige sleutel die door nalatigheid van de opdrachtnemer in handen is gekomen van derden.

6.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor dood, ziekte, letsel of verwonding van een gastdier van de opdrachtgever of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van een gastdier van de opdrachtgever, tenzij die het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtnemer die de opdrachtnemer is toe te rekenen.

6.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in het geval van calamiteiten hebben voorgedaan waardoor de opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.

Artikel 7- Opzegging

7.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtgever is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd behoudens voor zover deze is verschuldigd op de voet van artikel 5 hierboven.

7.2 De opdrachtnemer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. De opdrachtnemer is in geval van opzegging zijnerzijds geen schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

7.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dient de overeenkomst een week voor de opzeggingsdatum schriftelijk op te zeggen.

Artikel 8- Einde overeenkomst

8.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.

8.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.

Artikel 9- Vergoeding bij einde overeenkomst

9.1 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdrachtnemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding. Bij bepaling hiervan wordt ondermeer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is beeindigd. De opdrachtnemer heeft in dit geval slechts recht op de volledige vergoeding, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige vergoeding, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Artikel 10- Geheimhouding

10.1 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gedurende de loop van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.

Artikel 11-Nederlands recht

11.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

  

to Top of Page

DierenZaken & Zo | info@dierenzakenenzo.nl